Hội nam y việt nam

Vietnamese traditional medicine Association

Dược chẩm chữa bệnh

Dược chẩm chữa bệnh

Dược chẩm (gối thuốc) là phương pháp lựa chọn và sử dụng các dược vật làm ruột gối để gối đầu nhằm mục đích phòng chống ...