Hội nam y việt nam

Vietnamese traditional medicine Association

Lịch sử Đông Y

Lịch sử Đông Y

Nền y học dân gian, gia truyền, kinh nghiệm cộng với tổng kết lâm sàng chưa thể nói là Đông Y. Bởi vì y học phương Đông ...